Geitenhouderij en Zorgboerderij 'Ferme capre de Bettine': de eerste en enige zorgboerderij in Roemenië !

Deze pagina is bijgewerkt op 02 01 2016

Deze pagina heeft vervolgpagina's met foto's uit voorgaande jaren van 2006 t/m 2015: zie daarvoor de doorklik-links helemaal onderaan deze pagina. 

 

Inhoud van deze pagina


1 Aanleiding tot de start van de zorgboerderij


2 De geschiedenis in vogelvlucht : de zorgboerderij van 2006 tot op heden. 


3. De activiteiten op de zorgboerderij:
-Activiteit kaasmaken (de kaasmakerij)
-Activiteit dierverzorging (de boerderij)
-Activiteit textiel bewerken (textielatelier)
-Activiteit catering, koken, bakken, serveren en producten verwerken (keuken/kantine)
-Activiteit Maaltijden koken voor ouderen, inpakken en bezorgen van de maaltijden
-Activiteit land- en tuin bewerken (agrarisch)
-Activiteit snoeien, kappen, zagen (houtvoorziening)
-Activiteit producten maken van hout (houtbewerking)
-Activiteit bezems maken
-Activiteit water halen en andere diensten verlenen (hand- en spandiensten)
-Activiteit recreatie en therapie 


4. Plannen op de boerderij.


5.  Uw hulp blijft zeer gewenst  en zeer gewaardeerd! 

 

1. Aanleiding tot de start van de boerderij

 

In Nederland is het een trend zorgboerderijen op te zetten voor mensen met een beperking. In Roemenië is dit fenomeen nog vrijwel onbekend. Roemenië is juist bij uitstek een land waar zo'n werkgelegenheidsproject een goede kans van slagen heeft. Het gebied waar Noi si Voi werkt is grotendeels agrarisch; de bevolking leeft mèt de natuur en de dieren. Dat geldt zeker ook voor de mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen is het bovendien van belang dat zij, zowel 's zomers als 's winters, een dagstructuur hebben. Een boerderij met dieren brengt dat automatisch met zich mee. Noi si Voi hoopt met de zorgboerderij een voorbeeldfunctie te creëren in deze platteland regio. We willen laten zien, dat het voor het welzijn van deze doelgroep zeer bevorderlijk is een deel van hun dag in een beschutte agrarische werkplaats door te brengen. 

 

2. De geschiedenis in vogelvlucht: de boerderij van 2006 tot op heden.

In 2006 kocht Noi si Voi een oude staatsboerderij. In enkele jaren tijd werd deze bouwval door Roemeense helpers, de jongeren met een handicap en vele Nederlandse vrijwilligers, omgetoverd tot een prachtige woonhuis en drie afgesloten stallen. In juni 2009 woedde een hevige brand in het toen nagenoeg voltooide woonhuis. Met meer moed dan wanhoop is in 2010 deze woning opnieuw bewoonklaar gemaakt. 
Op 16 september 2011 werd de zorgboerderij feestelijk ingezegend en geopend. Vanaf dat moment wonen er tien nieuwe bewoners (onze hulpboeren) waarvoor de Kinderbescherming verantwoordelijk is. De Kinderbescherming zorgt voor de exploitatie van het woongedeelte en betaalt de salarissen van de begeleiders. In deze constructie blijft Noi si Voi verantwoordelijk voor het vernieuwende voorbeeld- aspect van de zorginhoud. 
In 2011 
slaat de crisis hard toe in dit arme deel van Roemenie. De werkers in de Kinderbescherming worden gekort op het salaris, opleidingen stagneren en er is een personeelsstop. Noi si Voi springt bij door bekostiging van opleiding tot activiteitenbegeleider en het tijdelijk en gedeeltelijk bijbetalen in salarissen. 
Intussen werkt Noi si Voi door aan de afbouw en de inrichting van de stallen.  We besteden veel aandacht aan milieu maatregelen zoals het opwekken van stroom via zonne-energie en het realiseren van een verantwoord afvalwatersysteem. Nederlandse en Roemeense helpers denken en werken mee.
De meeste energie zit in het uitbouwen (en het aanleren !) van de dagactiviteiten zoals bijvoorbeeld het kaasmaken, het kantine-werk, de houtbewerking, het textielatelier, de land- en tuinbouw, het koken, inpakken en rondbrangen van maaltijden voor ouderen, het ophalen van vuilnis, het bezems maken en graafwerkzaamheden. 
Aan de ontwikkeling van deze dagactiviteiten besteden we hieronder in aparte hoofdstukje uitgebreid aandacht.  
Voor de begeleiding van het werk en de dagactiviteiten is een persoon opgeleid tot  jobcoach c.q. activiteitenbegeleider; voor Roemenië een nieuwe professie. In 2010 heeft Mr Emile Petcu de tweejarige opleiding tot activiteitenbegeleider afgerond met een werkstuk met als titel 'Arbeid als therapie'. Een mooie mijlpaal  die hopenlijk in de toekomst gevolgd zal worden door opleiding van nog meer begeleiders!
Per 1
 januari 2013 zet Noi si Voi een historische stap in het beleid en het beheer van de zorgboerderij. Van meet af aan is het de bedoeling dat het werk van Noi si Voi in Roemenië wordt overgenomen door de Roemenen zelf en het pionierswerk van Noi si Voi wordt geintegreerd in de Roemeense samenleving.  De ons zeer vertrouwde NGO (non-gouvernementele organisatie) ‘Asociatia Buna Ziua Copii din România’ te Bârlad  neemt in de persoon van de directeur Mihaela Zanoschi, het managementstokje over van Hannah Smit. Noi si Voi werkt bestuurlijk samen met deze stichting uit Bârlad , dat ongeveer 35 Km van Gagesti ligt. Hannah Smit treedt toe tot het Roemeens bestuur van Buna Ziua en de komende jaren blijft Hannah op de zorgboerderij de activiteiten  uitbouwen en vormgeven, werken aan de dagbesteding op de zorgboerderij voor de bewoners en - op termijn -voor een aantal jongeren met een handicap uit de directe omgeving. Op de pagina   historie van het bestuur lichten we deze beleidsverandering uitgebreider toe.

3. De activiteiten op de boerderij:

Activiteit kaasmaken: De kaasmakerij

Vanaf het allereerste begin van de zorgboerderij bestaat de droom eens met de jongeren (geiten)melk om te toveren tot kaas ! Kaas maken is een cyclische activiteit waarin de jongeren leren hygienisch en ordentelijk te werken en waarbinnen meerdere jongeren eenvoudige deeltaken kunnen uitvoeren. Noi si Voi hecht veel waarde aan een goede opleiding voor de activiteitenbegeleiders, zodat zij de jongeren weer kundig kunnen trainen. Het intrainen van nieuwe activiteiten bij jongeren met een verstandelijke beperking is heel belangrijk. Deze jongeren met een laag IQ kunnen niet goed leren maar zijn wel trainbaar. Trainen is het aanleren door vóórdoen en herhalen. Dagelijks de activiteit herhalen op dezelfde wijze. Eventueel worden er hulpmiddelen ontwikkeld, zoals plaatjes, foto’s en schema’s die laten zien welke handeling op welk moment verwacht wordt. Van de trainer wordt aandacht verwacht, hij legt uit, vertelt steeds weer wat de volgende stap is, doet vóór hoe het moet of beter kan, maar neemt de handeling niet over. Wanneer dit consequent gebeurt, wordt het een gewoonte. Een tweede aspect dat wij van de begeleider verwachten is dat hij toeziet op de hygiëne. Ook dit moet zeer strikt worden nageleefd. Ook hier geldt: in het begin worden de gewoontes gevormd. Dus vanaf het begin direct de regels stellen. Handen wassen, nagels schoon, mutsje over de haren speciale laarzen en een schort voor en eventueel een witte overall. Zonder een trainer/begeleider heeft het kaasmaken geen kans van slagen. Op termijn kan deze begeleider vanaf het naast gelegen kantoor aanwijzingen geven en door het raam toezicht houden en inspringen wanneer nodig.
Het gebouw van de kaasmakerij, inclusief verwarming, water en elektra, is inmiddels gereed. Inmiddels is elka jaar al een aantal geiten bevallen en wordt er volop geitenkaas gemaakt ! In de winters worden de geiten drooggezet. Ze worden gedekt en lammeren in het voorjaar. Dan is er weer melk en wordt de kaasmakerij weer in werking gezet. We starten met weinig melk en zonder al te dure apparatuur. We willen langzaam toewerken naar de verwerking van meer melk met professioneler apparatuur.Een groot deel van deze ambitie is al gerealiseerd. 
Veel vragen waar we aanvankelijk tegen aan liepen zijn inmiddels beantwoord.
Voorbeelden van vragen en problemen zijn:
* Wat is de goede verhouding tussen het aantal geiten, de geproduceerde melk en de afname van de kazen. Als deze verhouding niet goed is moet er gekozen worden voor eventueel minder geiten of moet er gewerkt worden aan het vinden van een grotere groep klanten.
*  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kazen steeds min of meer dezelfde structuur hebben?
*  Het is nodig dat er steeds iemand is die de verantwooordelijkheid heeft voor de geiten en de kaasruimte.
*  Het is nodig dat er tijd vrijkomt om te experimenteren met het maken van meerdere soorten kaas en het maken van yoghert.  Iemand moet deze processen leren aan de medewerkers

 Activiteit dierverzorging: De boerderij

Er zijn inmiddels veel geiten, diverse kippen, konijnen, een koe, varkens, poezen en een hond. De geiten worden dagelijks gemolken. De koe gaat weiden in een kudde koeien : ' s ochtends heen en ' s avonds weer terug naar huis. De kleine dieren zijn heel aaibaar en een bron van genoegen voor de jongeren.
Een aantal vragen waar de dierenverzorgers tegen aanlopen zijn bijvoorbeeld:
* Wat de geiten betreft moeten we blijven registreren wat hun afkomst is (dan weten welke bok en welke moedergeit goede geiten op de wereld zet), hoe oud ze zijn, wat hun gewicht is en hoeveel melk ze geven. Dat vraagt tijd en nauwkeurigheid. Extra probleem is het dat vele geiten zijn omgenummerd toen ze op de boerderij kwamen. Registratie is nodig om te kunnen bepalen welke geiten goed voldoen en welke geiten niet voldoende melk geven.
*  We moeten berekenen en registreren hoeveel melk de diverse geiten geven en hoeveel voeding er per geit nodig is. Alleen zo kunnen we zien of de geiten voldoende winstgevend zijn. Het betekent bijvoorbeeld dat we de melk van de diverse geiten eerst moeten wegen voordat de melk in de grote container gaat. We moeten bekijken hoeveel kaas er van de melk gemaakt kan worden en we moeten ook noteren wat overige kosten zijn zoals kosten voor medicijnen, extra voer,  likstenen en stro.
* Uit de lijsten met de hoeveelheid melk die de geiten geven zien we grote verschillen. We moeten besluiten welke geiten we houden en welke we verkopen.
* Het is goed om de geiten in groepen te verdelen naar gewicht en kracht zodat de zwaksten niet onder de eetlust van de sterksten hoeven te lijden
* Het is ook belangrijk om zieke geiten te scheiden van de anderen, zodat ze elkaar niet aansteken.
* Het is belangrijk dat we goed blijven zorgen voor de nagels en de haren van de geiten en ook voor de nagels van de konijntjes. Geregeld knippen is nodig. 
* We moeten nog beter de jaarplanning voor alle handelingen blijven raadplegen en navolgen.
* Stilte en rust in de dierenverblijven is heilzaam. 

Activiteit textiel bewerken : Het textielatelier

In het textielatelier worden tassen geweven en vloerkleden geknoopt. Het textielatelier draait al een aantal jaren met succes. De jongeren worden getraind in het verrichten van de specifieke taken ; sorteren van plastic, repen maken van wegwerp plastic tassen en het werken aan het weefgetouw. Meerdere jongeren kunnen al dagdelen zelfstandig werken in het textielatelier. Als er een nieuw weefgetouw moet worden opgezet dan is een medewerker nodig. Voor het weven van de tassen zijn veel plastic wegwerp boodschappentasjes nodig. Fijn als u deze voor ons verzamelt ! 

Activiteit catering, koken, bakken, serveren en producten verwerken : De kantine 

Hier maken de jongeren onder begeleiding jam, bakken ze taarten en koekjes, maken ze groenten in, verzorgen ze koffie en thee voor de anderen , de gasten en de medewerkers en koken ze eenvoudige maaltijden. In 2015 zijn we gestart met een proef om maaltijden te verzorgen en rond te brengen bij ouderen. Onze hulp-cateraars, onze jongeren, koeken onder begeleiding soep, maken pakketten klaar met brood en kaas en bezorgen dit alles bij ouderen die aangegeven hebben graag deze maaltijden te willen ontvangen.

Activiteit land- en tuin bewerken: agrarisch

De jongeren verbouwen onder begeleiding luzerne voor het voer en malai voor het maken van bezems. Ze werken in de groententuin en onderhouden het erf.

Activiteit planten, verzorgen, kappen, zagen van bomen : De houtvoorziening 

De jongeren planten en verzorgen bomen en struiken. Ze verwerken het hout tot brandhout voor verkoop tot stookhout voor de kachels.

Activiteit producten maken van hout : de houtbewerking

De jongeren maken onder begeleiding eenvoudige voetenbankjes en vogelkooitjes.

Activiteit bezems maken

De malai wordt gezaaid, geoogst, behandeld en verwerkt tot bezems.

Activiteit maaltijden bezorgen en diensten verlenen: De hand- en spandiensten

Eenvoudige beroepswerkzaamheden die plaats vinden in de dorpsgemeenschappen passen geheel in de doelstelling van Noi si Voi. Zo geven we inhoud aan het doel om de doelgroep te socialiseren.Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn:  
* ondersteunende werkzaamheden in rond het bejaardencentrum in Giurcani.
* water brengen aan oudere mensen.
* soep koken en maaltijden klaarmaken en rondbrengen bij oudere mensen.
* haar knippen en scheren van dorpsgenoten bij hen aan huis of in de kapsalon op het terrein in Giurcani.
* ophalen van rondzwervend huisvuil onder begeleiding van een sociaal assistent van de gemeente 
* graafwerkzaamheden (gleuven, kuilen e.d.). Het is het talent van één van de bewoners (Aurel). Hij wordt soms extern uitgeleend hiervoor. 
* schoenen reparatie voor dorpsgenoten door Vasile.

Activiteit recreatie en therapie

Recreatieve en sport activiteiten: buiten gymnastiek en trampoline, paardrijden.
Therapeutische werkzaamheden zoals spel, knutselen, puzzelen, ontspanning door massage, werken met constructiemateriaal, leesoefeningen e.d.

 

4. Plannen op de boerderij

* De tweede stal moet een deugdelijke electriciteitsvoorziening krijgen.
* Er zou een grote kastenwand moeten komen voor de spullen van de begeleiders.
* Er zou een nieuwe medewerker moeten komen voor de begeleiding bij het  kaasmaken, bij het melken en voor het aanvragen van de juiste vergunningen?.
* De begeleiding van een stagiaire van VanHall voorbereiden zodat deze stagiare kan werken aan vuilwater verwerking en aan de rietfilter- septictank.
* De koeling in de koelkamer van de kaasopslag moet worden aangelegd.
* Voorbereiden van de distributie en afname van de kaas door het    “vrienden van de zorgboerderij - plan” verder te ontwikkelen.
* De leefomgeving van de geiten verbeteren door speelobjecten te maken zoals een hoogplateau.
* Geiten ontlasting onderzoeken op wormen.
* Geiten registratie opzetten en het oormerken van jonge lammetjes.
* Invoeren van een jaarplanner en leren werken met dit instrument.
* De kaasmakerij verder inrichten en de water voorziening afmaken.
* Bespreken van de planning van de groententuin  en van het land: welke gewassen en bomen planten.  

Wat moet er gebeuren voor alle jongeren in Giurcani en op de boerderij in Gagesti?

*
Afstemmen met DGASPC (de Kinderbescherming) over de basis verzorging en het dagritme van de  jongeren.
* Dagprogramma’s ontwikkelen en  verfijnen.  Bijvoorbeeld een certificaat maken voor het melken en de leerpunten daarvoor beschrijven. Hetzelfde later ook voor het werken in de kaasmakerij.
* Voor de gezondheid van de jongeren:  prioriteit is de tandarts. 
* Activiteiten ondernemen in de samenleving  zoals boodschappen doen, uitstapjes maken, excursies organiseren, zwemmen  en bezoekjes afleggen bij kennissen  en familie. Reizen met de trein maken. 
* Diverse families in het dorp ondersteunen en helpen.
*  Kleine vakanties organiseren met kleine groepjes jongeren.
* In het textielatelier het plastic op kleur sorteren om meer variatie in de tassen te brengen. Voor de smyrna kleden meer frisse kleuren en korte draden gaan gebruiken.
*  Reparaties van vloeren en het doen van andere klussen  in de woonhuizen in Giurcani en Gagesti  en op het terrein. 
* Het samen met de jongeren maken van een eigen lievelingplekje en een blote voetenpad ergens op het terrein. Materialen voor lievelingsplekjes kunnen zijn: partytent, schaduwdoek, parasol, schommelstoel, bankje, hangmat, badje, bakken voor vijvertjes, kabouters , windmolentjes, mobielen die klingelen in de wind, bomen en struiken, lampjes, kunstgras,  planken en palenhekjes gaas, bloemenzaden,  gieters, stapstenen, boomschors, grind.
* Verantwoord verwerken van afvalwater eventueel te kombineren met een natuurlijke  (zwem)vijver. 
* Twee nieuwe medewerkers laten scholen op de twee-jarige opleiding activiteitenbegeleiding te Iasi. 

5. Uw hulp blijft zeer gewaardeerd en zeer gewenst !

Mede door de financiële crisis in Roemenie, waardoor de overheid te weinig geld heeft voor personeel en voorzieningen,  blijven uw donaties en acties ook  in de toekomst nog heel nodig en welkom voor de verbetering van de leefomstandigheden van de jongeren in Giurcani en Gagesti. 

Met de hulp van van sponsors en giften van u en door het houden van acties bouwen wij de boerderij in uit !

Wij zijn heel trots op onze boerderij, die het leven van de Roemeense jongeren met een handicap zoveel prettiger leefbaar maakt! Zonder de enorme hulp  en zonder al die  fijne giften van onze Nederlandse vrienden zou dit alles niet zijn gelukt !
Wij zijn hen /u heel erg dankbaar ! 

Wij danken alle vaste gevers en helpers en nodigen de anderen uit om de pagina geld  en de andere  zoals  wat kunt u doen te bezoeken.

 

Deze pagina geitenhouderij zorgboerderij heeft vervolgpagina's :

Geitenhouderij Zorgboerderij 2016

Geitenhouderij Zorgboerderij 2014

Geitenhouderij Zorgboerderij 2013

Geitenhouderij Zorgboerderij 2012

Geitenhouderij Zorgboerderij 2011

Geitenhouderij Zorgboerderij 2010

Geitenhouderij Zorgboerderij 2009.

Geitenhouderij Zorgboerderij 2008.

Geitenhouderij Zorgboerderij 2007.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 zicht op boerderij.jpg

Zicht op de zorgboerderij 'Ferme de capre Bettine' vanuit het dorp Gagesti. Het witte gebouw met het groene dak is de woning. Daarnaast twee opgeknapte schuren (met rode daken) en een werkschuur. In de woning wonen jongeren met een handicap onder begeleiding van de Roemeense Kinderbescherming. In de schuren vinden de activiteiten plaats zoals weven, bezems maken, dieren (konijnen, kippen, varkens, koe, geiten) verzorgen, kaasmaken, hout bewerken, groenten en fruit bewerken enz. Buiten op het erf en in de dorpen vinden activiteiten plaats als : maaltijden bezorgen bij ouderen, vuilnis ophalen, hand- en spandiensten verlenen, houtvoorziening en houtbewerking, land- en tuinbouw en graafwerkzaamheden.

2013-juni-wil-Ferma de capre Bettine DSC07375.jpg

2013 mei. Bord bij de boerderij.

2015 maart dagboek 8 02.jpg

2015 maart Hannah Smit op de terugreis naar Nederland na een bezoek van tien dagen aan Gagesti en Guircani.
Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder
nieuwsbrieven

2015-maart-dagboek-8-01.jpg

2015 maart Hannah Smit op de terugreis naar Nederland na een bezoek van tien dagen aan Gagesti en Guircani. Op de poster een waarschuwing voor alle Roemenen die werken in het buitenland. ' Werk is een recht, exploitatie van werkenden is een misstand'. Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

 2015-03-07-dagoek-hannah-dag-5-en-6-02.jpg

2015 maart. De eerste geitjes zijn geboren !
Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder
nieuwsbrieven

2015-03-07-dagoek-hannah-dag-5-en-6-03.jpg

2015 maart. De eerste geitjes zijn geboren !

2015-03-07-dagoek-hannah-dag-5-en-6-04.jpg

2015 maart. Mariana werkt aan een vloerkleed.
Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder
nieuwsbrieven

2015-03-07-dagoek-hannah-dag-5-en-6-05.jpg

2015 maart.
Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder
nieuwsbrieven

2015-03-07-dagoek-hannah-dag-5-en-6-06.jpg

2015 maart. Dorpsbeeld vanuit de auto, met de boerderij op de achtergrond.
Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder
nieuwsbrieven

2015-03-08-dagboej-hannah-dag-7-02 nogmaals.jpg

2015 maart. Mariana met in de ene hand de van moeder gekregen zakdoek en in de andere hand de foto waar haar vader opstaat. Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

2015-03-08-dagboej-hannah-dag-7-03.jpg

2015 maart. Een uitje op zondag. Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder
nieuwsbrieven

2015-03-08-dagboej-hannah-dag-7-08.jpg

2015 maart. Een uitje op zondag. Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder
nieuwsbrieven

2015-03-08-dagboej-hannah-dag-7-04.jpg

2015 maart. Een uitje op zondag. Een verlaten staatsboerderij.
Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder
nieuwsbrieven

2015-03-08-dagboej-hannah-dag-7-05.jpg


2015 maart. Een uitje op zondag.
Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder
nieuwsbrieven

2015-maart-kralenworkshop-in-Iasi-1.jpg

2015 maart. Hannah en Marian Durac volgen in Iasi een kralenworkshop bij Elles van Beek van de Stichting Fundatia Izvor te Iasi.Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

2015-maart-kralenworkshop-in-Iasi-2.jpg

2015 maart. Hannah en Marian Durac volgen in Iasi een kralenworkshop bij Elles van Beek van de Stichting Fundatia Izvor te Iasi. Op de foto een van de deelneemsters uit Iasi die bij Hannah een kralensnoer omhangt.
Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

2015-maart-kralenworkshop-in-Iasi-3.jpg

2015 maart. Hannah en Marian Durac volgen in Iasi een kralenworkshop bij Elles van Beek van de Stichting Fundatia Izvor te Iasi. Op de foto een van de deelneemsters uit Iasi. Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

2015-maart-dagboek-3Het-traditionele-huisje-van-de-buren.jpg

2015 Maart. Hannah Smit is met Marian Durac bij Elles van Beek van de Stichting Fundatia Izvor te Iasi. De foto laat een typisch Roemeens huisje zien van de buren van Elles.Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

2015-maart-dagboek3-Het-grote-huis-van-Elles-Erica-en-de-meisjes.jpg

2015 Maart. Hannah Smit is met Marian Durac bij Elles van Beek van de Stichting Fundatia Izvor te Iasi. Op de foto het huis waarvanuit Elles van Beek werkt.Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

2015-maart-dagboek3-Het-uitzicht-over-het-dal-van-Burnova-nabij-Iasi.jpg

2015 Maart. Hannah Smit is met Marian Durac bij Elles van Beek van de Stichting Fundatia Izvor te Iasi. Op de foto het-uitzicht over het-dal van Burnova nabij Iasi.Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

Costel-werkt-op-het-land.jpg

2015 maart. Costel werkt op het land.
Sinds november 2014 woont deze Costel in de woning bij de zorgboerderij in Gagesti. Met de Costel die in Guircai woont zijn er nu twee Costels op de zorgboerderij.Zie ook de dagboekaantekeningen van Hannah onder nieuwsbrieven

2015-mei-bezoek-gert-colenbrander-en-Jan-Baas.jpg

2015 Mei. Op de foto staat rechts Jan Baas met daarnaast onze nieuwe bewoner Costel en Florin. We hebben nu twee Costel's.
De foto is van Gert Colenbrander.

2015-mei-bezoek-gert-colenbrander.jpg

2015 Mei. De geitenstal op de boerderij. Foto van Gert Colenbrander.

2015 mei costel .jpg

Mei 2015. Costel staat op de aanhanger waarmee hij zakken met maïskorrels komt brengen. Het is voer voor de varkentjes, die we van Jeroen Hosper en zijn collega's hebben gekregen. Naast de mais krijgen de varkens ook de wei die we overhouden bij het maken van kaas. De traktorband wordt omgebouwd en gaat dienst doen als trog.

2015-juni-westenholte-11.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani. Op vakantie met de bewoners van de woningen in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-10.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-09.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-08.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-04.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-07.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-06.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-05.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-03.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-02.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015-juni-westenholte-01.jpg

2015 juni. Het team Zwolle/Westenholte verblijft in Gagesti en Guircani.

2015 07 06 Fijn-samen.jpg

2015 juli. Marleen Oosterhof van der Poel is op bezoek. Fijn zo rustig samen even op het terras zitten met de jongens.

2015 juli Lica Costel en Gabi.jpg

2015 juli. Nog twee bewoners in 'n collage! Lica Gavril, onze timmerman en Costel Calin die alles dus ook mij met mijn fototoestel graag op de voet volgt. Lica wordt vandaag begeleid door medewerker Gabi. Zie rechtsboven.

2015 juli gheorgita Vlad en sleutels.jpg

2015 juli Een portret van GheorgitaVlad. Onze nieuwsvergaarder en verspreider. Je weet snel of er ergens een misverstand is. Vrolijk en opgewekt altijd. Maar laat nooit een sleutel slingeren...Gheorgita verzamelt en verstopt ze graag.

2015 juli Vasile maakt tas.jpg

2015 juli. Een portret van Vasile. Hij ontdekte een klein gaatje in de tas van Marleen. Daarna voorzag hij haar halve tas van nieuw stiksel anders klopten de kleuren van de stiksels niet meer bij elkaar. Geweldig zo'n vakman!

2015 juli Cristina en Mariana.jpg

2015 juli. Cristina maakt graag schoon als ze het maar niet alleen hoeft te doen en veel complimentjes krijgt. Mariana doet niet zoveel. Loopt vooral lief te zijn en dat is ook heel wat waard. Ze was blij dat onze nieuwe voorzitter Jacques haar kapper wilde zijn.

2015 juli marian durac maakt sieraden.jpg

2015 juli. Marian Durac heeft een nieuwe hobby waarmee hij geld tracht te verdienen. Hij maakt armbandjes, kettingen en oorbellen. Hij straalt en produceert in hoog tempo. Nu nog genoeg kopers vinden!

2015 juli Florin en Costel op de boerderij.jpg

2015 juli. Florin en Costel Butnaru op de boerderij in Gagesti. Florin veegt graag en geniet van het kijken. Costel werkt graag hard en is gefascineerd door de varkens en biggetjes die lekker vrij rondlopen.

2015-09-01-van-vakantie-juni-2015-01.Op-onze-kampeerterrein.jpg

2015 september. Een deel van de groep jongeren is op vakantie geweest in de zomer. Hier staan ze bij een traktor op het erf van de camping. De vakantie is mogelijk gemaakt door donaties uit Nederland.

2015-09-01-nieuwe-sandalen-voor-mariana-en-Cristina.jpg

2015 september. Nieuwe sandalen voor Mariana en Christina. Gekocht met geld van donaties uit Nederland

2015-09-01-nieuwe-sandalen-voor-Lica.jpg

2015 september. Nieuwe sandalen voor Lica. Gekocht uit donaties uit Nederland.

2015-09-01-Catalina-met-Aurel-een-gehandicapte-jongen-die-ook-bij-Tincuta-woont..jpg

2015 september Catalinain haar weekend-pleeggezin samen met Aurel die daar woont. Dankzij donaties uit Nederland kan Catalina geregeld in het weekend-pleegegzin verblijven.

2015-09-01-Catalina-bij-aankomst-in-haar-weekend-pleeggezin.jpg

2015 september Catalina komt aan bij haar weekend-pleeggezin. Dankzij donaties uit Nederland kan zij daar geregeld een weekend verblijven.

2015-09-01-melktank-2.jpg

2015 september. De gereviseerde koeltank die Nel en Aart 't Lam meenemen naar de zorgboerderij in Gagesti.

2015-09-01-melktank-3.jpg

2015 september. De gereviseerde koeltank die Nel en Aart 't Lam meenemen naar de zorgboerderij in Gagesti.

2015-09-01-melktank-1.jpg

2015 september. De gereviseerde koeltank die Nel en Aart 't Lam meenemen naar de zorgboerderij in Gagesti.

Wat is er leuker dan bingo?

2015-oktober-costel-butnaru02.jpg

Dit is Costel Butnaru, een van de jongeren die woont op de zorgboerderij.

Na vele dagen gewerkt te hebben heeft Costel Butnaru genoeg geld verdiend om met de trein naar Negresti te reizen.
Hij brengt daar een bezoek aan het kindertehuis waar hij tien jaar heeft gewoond. Het dagelijkse werk van Costel wordt bijgehouden op een lijst die wordt afgetekend door de begeleiding. Zo wordt precies bijgehouden wat hij heeft verdiend.

 

2015 oktober De soepmaaltijd voor de bejaarden wordt bereid

2015 oktober Marian en Ramona bereiden de maaltijden

2015 oktober Marian Durac pakt de maaltijden in

2015 oktober Een huis van een bejaarde die een maaltijd krijgt

2015 oktober Marian Durac brengt de maaltijd

2015 oktober Marian Durac brengt de maaltijd

2015 oktober Een huis van een bejaarde die een maaltijd krijgt

2015 oktober Marian Durac doet de soep in een pan

2015 oktober Hannah Smit en Gheorghite Vlad verkopen kaasjes aan de kinderboerderij van Stichting Izvor in Iasi

2015 december. Kerstmis. Marian en Gheorghita krijgen nieuwe kleding van Cristi en Netty.

2015 december. Kerstmis. Marian en Gheorghita krijgen nieuwe kleding.

2015 december. Kerstmis. Marian en Gheorghita krijgen nieuwe kleding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 07 18 Heerlijk-een-dag-naar-het-zwembad..jpg

 

2015 juli. Heerlijk een dagje naar het zwembad.

2015 07 18 Een-speeltuin-blijft-leuk..jpg

2015 juli Een speeltuin blijft leuk !

2015 07 18 Onze-nieuwe-Costel.jpg

2015 Juli. Onze 'nieuwe' Costel

 

 

 

 

 

2015 07 18 Costel-trots-op-zijn-lego-project.jpg

2015 juli Costel is trots op zijn lego project